Kasutustingimused

Autoriõigusega kaitstud teost võib kasutada isiklikul ning õppe- ja teadustöö eesmärgil. Teose avaldamiseks või levitamiseks peab küsima autoriõiguste omaja luba ja muul kui isiklikul eesmärgil kasutades tuleb viidata allikale (Allikas: digitaalarhiiv DIGAR).

Kui teosele on antud vabakasutuslitsents, tuleb järgida litsentsi kasutustingimusi. Tutvu Creative Commonsi litsentside kasutustingimustega. Creative Commons 0 (CC0 – No Rights Reserved) litsentsiga teos on autori poolt antud vabakasutusse kasutustingimusi seadmata.

Orbteoseid võib kasutada isiklikul ning õppe- ja teadustöö eesmärgil, nende ärilisel eesmärgil kasutamine ei ole lubatud.

Kui teose autoriõiguse kaitse tähtaeg on lõppenud, võib teost piiranguteta kasutada, järgides tähtajatut kaitset teose autorsusele, autori nimele, aule ja väärikusele.

Rahvusraamatukogu ei vastuta teose mitteõiguspärase kasutamise eest, teose kasutaja peab kindlaks tegema, kas teos on autorikaitse all ja milline kasutusviis on lubatud.

loading
Info
>

Kogu